Általános Szerződéses Feltételek

Közzététel dátuma: 2020-07-22

Hatályos: az utolsó frissítés dátumától visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató adatai:

 • HILL & Garden Szolgáltató Kft.
 • Cím: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 5. Magyarország
 • Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Cégbejegyzési szám: 13-09-158510
 • Közösségi adószám: HU 12468887-2-13
 • Adatkezelési jogosultság száma: NAIH-125792/2017
 • Weboldal címe: www.edenpont.com
 • Vevőszolgálat email címe: edenpont@edenpont.com
 • Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu
 • Tárhely szolgáltató emailcíme: support@tarhely.eu

A HILL & Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a magyar törvények szerint működő korlátolt felelősségű társaság, mint a www.edenpont.com oldal üzemeltetője, a továbbiakban „Szolgáltató”, az alábbiakban teszi közzé Általános Szerződéses Feltételeit:

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban „Feltételek”) a Szolgáltató által működtetett www.edenpont.com (továbbiakban „Honlap”) használatára és a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra vonatkoznak (továbbiakban „Szolgáltatások”). A Szolgáltató nem program- vagy utazásszervező iroda, az általa működtetett Honlap egy határokon átnyúló online piactér, ahol a látogatók válogathatnak a Házigazdák által közzétett Programok között, és a jelentkezést követően részt vehetnek azokon.

Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Programok lebonyolítása és azokon való részvétel nem képezi jelen Szolgáltatás tárgyát.

A honlapot használónak - akár böngésző, akár regisztrált Felhasználó, Látogató vagy Házigazda - a teljes Feltételeket el kell fogadnia. Ha Felhasználó nem ért egyet a Feltételekkel vagy annak részleteivel, nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

A Feltételek eredeti nyelve a magyar. Szolgáltató biztosítja a Feltételek további nyelveken történő elérését, de nem garantálja, hogy a Felhasználó nyelvén is elérhető. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fordításokból származó félreértések esetén a Szolgáltató a magyar nyelvű Feltételeket tekinti irányadónak.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított Feltételeket a hatálybalépés időpontjának közlésével, legalább nyolc (8) nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a Honlapon közzéteszi.

Definíciók és magyarázatok

„Program” a Házigazda kezdeményezésére és elképzelései alapján, a Szolgáltató által jóváhagyott, a Honlapon közzétett kertlátogatást, kertrendezvényt vagy zöld túrát jelenti. A Program minden olyan részlete, amelyet Házigazda a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott, a Honlapon a Program adatlapján olvasható, beleértve a Programok időpontját, a Részvételi díjat, igénybe vehető kedvezményeket stb.

„Hely” a Program helyszíne, elsősorban, de nem kizárólagosan a Házigazda kertje vagy nyilvános terület. Hely részletei a Hely adatlapján megtalálhatók, beleértve annak leírását, létrejöttét, főbb jellemzőit és a várost, ill. helységet, ahol található, kivéve a pontos utca és házszámot, melyet kizárólag az érvényes (jóváhagyott) jelentkezéssel rendelkező Látogató számára tesz elérhetővé a Szolgáltató.

Program és Hely Honlapon való közzétételének feltétele a Házigazda és a Szolgáltató (a továbbiakban „Felek”) közötti érvényes Megállapodás megléte.

„Felhasználó”, olyan személy, aki a Honlapot látogatja. A Honlap szabadon elérhető minden Felhasználónak, annak böngészése nincs regisztrációhoz kötve.

„Látogató” az a Felhasználó, aki a Honlapot és Szolgáltatást igénybe véve Programra foglal helyet, függetlenül attól, hogy részt vesz-e a Programon vagy sem.

„Házigazda” az a Felhasználó, aki a Honlapot és Szolgáltatást igénybe véve, elsősorban, de nem feltétlenül, a Programot kitalálja, kezdeményezi a Honlapra kerülését, és megtartja azt. A Házigazda természetes személy, sok esetben lelkes kertbarát, akinek iskolai képzettsége eltérhet a kertészeti képzettségtől. A Házigazda által nyújtott információk különbözhetnek egyéb szakmai véleményektől.

„Részvételi díj” az a díj, amit a Látogató a Programon való részvétel ellenszolgáltatásaként a Fizetési feltételekben meghatározott módon megfizet a Házigazda részére. Látogató kizárólag, de nem automatikusan a részvételi díj megfizetése révén szerez jogosultságot a Programon való részvételre. A Programon való részvételhez, a Részvételi díj megfizetésén felül, Látogatónak további fizetési kötelezettsége nincs. A Részvételi díj minden esetben Euróban kerül feltüntetésre az Program adatlapján, kivéve Magyarországot, ahol a díjak Forintban kerülnek feltüntetésre, a Program helye szerinti adókkal – elsősorban, de nem kizárólagosan az Áfa – és minden további kezelési és tranzakciós díjakkal együtt. A részvételi díjat a Szolgáltató szedi be a Látogatóktól, és fizeti meg a Házigazdának a Program lebonyolítása után. A Részvételi díj semmilyen módon nem azonos a Szolgáltatási díjjal. Egységes Részvételi díj közlésére nincs mód. A Részvételi díj nem tartalmazza a Programra történő utazás költségeit!

„Szolgáltatási díj” az a díj, amelyet kizárólag Házigazda fizet a Szolgáltatónak a Szolgáltatás igénybevételéért.

„Édenpont klub” azt a Szolgáltató által a regisztrált Látogatók számára működtetett hűségprogramot jelenti, melynek során a hűségprogramot igénybevevő előre feltöltött egyenlegében a hűségprogramban meghatározott bónuszt kap Szolgáltatótól.

Szolgáltatás tartalma

Szolgáltató által biztosított szolgáltatás a Házigazda részére

 • házigazda fiók biztosítása, programfeltöltéis és beállítási módokkal
 • a feltöltött program jóváhagyása és élesítése
 • időpont nélküli programfeltöltés biztosítása
 • érdeklődők automatikus értesítése új időpont esetén
 • program megkezdése előtt 1 nappal a résztvevők listájának megküldése a házigazda email fiókjába
 • programot követően véleménykérés a látogatóktól az eseménnyel kapcsolatban
 • Honlapra való kikerülés előtt a látogatóktól beérkező visszajelzések moderálása
 • díjbevételről elszámolás készítése és megküldése

Házigazda tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül is megtagadhatja a Program Honlapon való közzétételét.

Szolgáltató által biztosított szolgáltatás a Látogató részére

 • a Honlapon regisztrálási, profiloldal készítési és vásárlási lehetőség nyújtása
 • Programra történő fizetési lehetőség nyújtása
 • az érvényes helyfoglalással rendelkező Látogatók részletes tájékoztatása a Programról, beleértve a programhelyszín megközelíthetőségét
 • emlékeztető kiküldése az érvényes helyfoglalással rendelkező Látogatóknak
 • regisztrált Látogató számára hűségprogram működtetése

Látogató elfogadja, hogy a Program és Hely adatlapján feltüntetett adatok a Házigazda által közölt adatok, amelyek valódiságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Házigazda és Látogató megérti és elfogadja, hogy a Program megrendezése nem képezi a Szolgáltató szolgáltatását, az kizárólag a Látogató és Házigazda között létrejött szolgáltatási jogviszony része.

Fizetési feltételek

Házigazda és Szolgáltató közötti általános pénzügyi megállapodások

Házigazda a Szolgáltatás igénybevételéért szolgáltatási díjat fizet Szolgáltatónak. A Szolgáltatási díj a Részvételi díjból fizetendő, így amennyiben nincs Látogató, a Házigazda semmilyen díjat nem köteles fizetni Szolgáltatónak.

A Szolgáltatás díja fizetett látogatónként 490 Ft+Áfa. 

Ha a Megállapodás másképp nem rendelkezik, Szolgáltató a Látogatók Programra befizetett Részvételi díjak után járó Részesedést a Program lebonyolítását követő 5 munkanapon belül utalja a Házigazdának a a fiókjában megadott számlaszámra.

Házigazda tudomásul veszi, hogy a Részvételi díjak befizetéséről Látogatóknak adóelszámolásra alkalmas számlát állít ki.

Szolgáltató nem vállal felelősséget Részvételi díj Házigazda felé történő banki átutalásakor jelentkező esetleges banki késedelmekért.

Házigazda kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Látogató által fizetett díj eltérhet a Program adatlapján feltüntetett díjtól, amennyiben Látogató csatlakozott az Edenpont klubhoz, és élt az ott felkínált kedvezményekkel.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem felel a Házigazda bevételét jelentő Részvételi díjak jövedelméből származó adók megfizetéséért, és a Részvételi díjak jóváírásából származó devizakonverziós és egyéb banki költségekért.

Látogató által fizetett díj

Látogató elfogadja, hogy a Programra befizetett Részvételi díj a Házigazdával kötött megállapodás része, és nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét képezi. A részvételi díjak fogadását és Házigazda felé továbbítását Szolgáltató a Házigazda felé történő szolgáltatás keretében végzi.

Részvételi díj meghatározása a Házigazda hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Házigazdával egyeztetve bármikor megváltoztassa a Részvételi díját. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett és/vagy korábban lebonyolított vásárlásokra.

Részvételi díjat Látogató a Szolgáltató számlájára fizeti meg a látogatást megelőzően online bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy a Látogató érvényes Édenpont klub egyenlegének terhére. A Program helyszínén Részvételi díj fizetésére lehetőség nincs.

Részvételi díj megfizetésével Látogató nem válik automatikusan jogosulttá a Programon való részvételre. Banki átutalásnál előfordulhat, hogy a befizetés és a Szolgáltató számláján való megjelenés között eltelt időben a Program létszáma betelik. Ebben az esetben Szolgáltató a befizetett összeget 14 napon belül visszautalja.

Szolgáltató a Látogatónak a Részvételi díj befizetéséről visszaigazolást küld, illetve a regisztrált és saját fiókkal rendelkező Látogatónál a Foglalásaim pontban az Érvényes foglalások fejezetben megjeleníti a befizetést.

Látogató tudomásul veszi, hogy a befizetéséről adóelszámolásra alkalmas számlát a Házigazdától a látogatáskor kérhet.

Bankkártyás fizetés esetén az Átirányítás gombra kattintva Látogató elfogadja, hogy a Hill&Garden Kft (2093 Budajenő, Vadvirág u.5.) által a www.edenpont.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Visszalépési és elállási feltételek

Látogatót megillető visszalépési jogok

A Részvételi díj megfizetését követő 5 naptári napon belül, de legkésőbb a programot megelőző 7. nap éjfélig látogató indoklás nélkül elállhat a részvételtől, és kérheti a Részvételi díj visszafizetését. Szolgáltató a befizetett Részvételi díjat a kezelési és tranzakciós költségek levonása után a kérés elfogadását követő 14 naptári napon belül visszautalja.

Házigazdát megillető visszalépési és elállási jogok

Házigazda a Program Honlapon való közzététele után, amíg nincsenek érvényes helyfoglalással rendelkező Látogatók, indoklás és következmények nélkül kérheti a közzététel visszavonását.

Házigazdát megilleti az elállás joga, ha háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály lép fel, amelynek elhárítása Házigazda hatókörén kívül esik. Ebben az esetben a Program elmaradásából származó károkért Házigazdát felelősség nem terheli.

Amennyiben a Programra érvényes helyfoglalással rendelkeznek Látogatók, a Program megtartásától Házigazda nem léphet vissza, kivéve a fenti eseteket, vagy ha a látogatók száma nem éri el a Megállapodásban rögzített minimális létszámot. Házigazda személyes akadályoztatása esetén köteles helyettesítéséről gondoskodni, és erről értesíteni Szolgáltatót. Ha mégsem tudja a Programot megtartani, Szolgáltató kérheti Házigazdától a felmerült kárának megtérítését.

Látogató kifejezetten elfogadja, ha a Programra jelentkezők száma nem éri el a Program adatlapján feltüntetett minimális létszámot, akkor Házigazda kezdeményezheti a Program lemondását a Szolgáltatónál, aki törli azt a Honlapról, és a Látogatóknak átutalásos, illetve bankkártyás fizetés esetén visszafizeti a teljes Részvételi díjat, Édenpont Klub terhére történt vásárlás esetén pedig a teljes összeget Látogató egyenlegén jóváírja. Látogató tudomásul veszi, hogy további ellenszolgáltatásra nem tart igényt.

Szolgáltató visszalépése

Szolgáltató visszaléphet a Program nyilvánossá tételétől, és leveheti Honlapjáról a Programot, ha a Házigazda a ugyanazt vagy annak főbb tulajdonságaival megegyező programot elsősorban, de nem kizárólagosan ugyanazon a helyszínen, más időpontban saját maga is megrendezi, és azt egyéb médián keresztül (saját honlapján vagy más online piactéren) is nyilvánosságra hozza, illetve a Szolgáltatót megkerülve arra látogatókat toboroz.

Felelősségek

Házigazda felelőssége

Házigazda felelős, hogy az általa Honlapon közzétett Program ne sértse harmadik személy tulajdon, szerzői vagy személyhez fűződő jogait.

Házigazda felelős, hogy a Hely a Látogatók számára a Program napján nyitva álljon. Amennyiben nem a saját tulajdona a Hely, akkor felelős a Hely tulajdonosával a Programot előre egyeztetni, tőle hozzájárulást kérni, és a bejutást biztosítani.

Amennyiben a Program megtartása az adott országban engedélyhez kötött, Házigazda felelős a Program megtartásához szükséges engedélyek beszerzéséért, azok érvényességéért és a Program jogszerűségéért.

Házigazda felelős a lakóhelye szerinti ország adózási és bizonylatolási rendjének betartásáért. Házigazda tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállalja Házigazda Részvételi díjból származó bevételének adózásával és bizonylatolással (különös tekintettel a számlaadási kötelezettségre) kapcsolatos feladatok ellátását, kivéve, ha azt számára Szolgáltató székhelye szerinti ország törvényi előírása kötelezővé teszi.

Házigazda tudomásul veszi, hogy Szolgáltató előzetesen nem ellenőrzi az általa közölt adatok valódiságát.

A fenti pontok bármelyikének megsértése esetén Szolgáltató megtagadhatja a Program és a Hely közzétételét, vagy közzétételt követően visszavonhatja azt a Honlapról, és kérheti Házigazdától kárának megtérítését.

Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy Házigazda - bár mindent megtesz, hogy a Hely növényei, közlekedő útjai megfelelő állapotúak legyenek a Program időpontjára - nem felelős az időjárási és/ más növénybetegségek okozta károkból származó esztétikai hiányosságokért.

Látogató felelőssége

Látogató csak érvényes fizetéssel, a Szolgáltató által nyújtott visszaigazolás alapján vehet részt a Programon.

Látogató a látogatás előtt köteles tájékozódni a helyszín adottságairól, megközelíthetőségéről és a helyszínen a Házigazda általa biztosított szolgáltatásokról.

Látogató felelős a Hely állapotának megóvásáért, valamint minden olyan rendszabály betartásáért, amelyet Házigazda előír neki, továbbá felelős a Program alatt általa okozott károk megtérítéséért.

Látogató felelős a Látogatói Etikett betartásáért.

Látogató a Programon saját felelősségére vesz részt.

Látogató köteles a Részvételi díj befizetése után kapott, a Programra és Házigazdára vonatkozó személyes adatokat (Program helyszínének pontos címe, Házigazda telefonos elérhetősége) bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére – kivéve a Programon vele együtt résztvevő személyeket - nem adhatja ki.

Szolgáltató felelőssége és felelősség kizárása

Szolgáltató nem felelős a Házigazda által biztosított adatok valódiságáért. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a lehető legpontosabb információk jelenjen meg a Honlapon, az előforduló adatközlési, fordítási hibákért nem tud felelősséget vállalni. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

Szolgáltató nem felelős a Honlapon megjelenő Látogatók által adott visszajelzések tartalmáért, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy sértő, vulgáris visszajelzések az észlelést követő lehető legrövidebb időn belül lekerüljenek a Honlapról.

Szolgáltató felelős a Felhasználók Honlapon keresztül történő regisztrációja, és/vagy vásárlása során megadott adatainak biztonságos tárolásáért és felhasználásért, amelyet Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban tesz közzé.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Honlap folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó Honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó Honlap karbantartása érdekében vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást és Honlapot minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Házigazda vagy a Programokkal kapcsolatos bármilyen harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

A Honlapon megjelenő tartalommal kapcsolatos szerzői jogok

A Honlapon elérhető információk, fotók, leírások és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé, kivéve azokat a tartalmakat, amelyeknél közösségi oldalakkal kapcsolatos megosztási lehetőséget ajánl fel Szolgáltató.

A Felhasználó által a Honlap használata során közölt megjegyzésekre (pl. chat, blog), észrevételekre, feltöltött fényképekre, javaslatokra és ötletekre a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Garancia, szavatosság

A Szolgáltató által értékesített Szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

Panaszkezelés

Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos panaszát Szolgáltató email címére írásos formában küldheti meg. Szolgáltató a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

Jogviták

Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Felhasználók, amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van, úgy az interneten keresztül vásárolt termék vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Szolgáltató a jogviták rendezésére a működési helye szerinti bíróság illetékesét ismeri el.

A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Szolgáltató a működési székhelye szerinti magyar jogot tartja irányadónak.

Egyéb

Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Programokon kép- és hangfelvétel készülhet, melyen a Látogatók rögzítésre kerülhetnek. Látogató a Feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató a képeket és videókat a Honlapon vagy közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja. Látogató ebből fakadóan sem a Szolgáltató felé, sem a Házigazda felé nem támaszthat semmilyen igényt.

Látogató tudomásul veszi, hogy a Programok minden időjárási helyzetben megtartásra kerülnek, kivéve, ha az emberi életre veszélyes időjárási helyzet áll elő. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következtében, amely a Látogató, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy az ezen események miatt előforduló semmilyen veszteségért vagy kárért nem tartozik felelősséggel.

 


Általános Szerződéses Feltételek

Utolsó frissítés dátuma: 2017-09-29

Hatályos: az utolsó frissítés dátumától visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató adatai:

 • HILL & Garden Szolgáltató Kft.
 • Cím: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 5. Magyarország
 • Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Cégbejegyzési szám: 13-09-158510
 • Közösségi adószám: HU 12468887-2-13
 • Adatkezelési jogosultság száma: NAIH-125792/2017
 • Weboldal címe: www.edenpont.com
 • Vevőszolgálat email címe: edenpont@edenpont.com
 • Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu
 • Tárhely szolgáltató emailcíme: support@tarhely.eu

A HILL & Garden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a magyar törvények szerint működő korlátolt felelősségű társaság, mint a www.edenpont.com oldal üzemeltetője, a továbbiakban „Szolgáltató”, az alábbiakban teszi közzé Általános Szerződéses Feltételeit:

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban „Feltételek”) a Szolgáltató által működtetett www.edenpont.com (továbbiakban „Honlap”) használatára és a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra vonatkoznak (továbbiakban „Szolgáltatások”). A Szolgáltató nem program- vagy utazásszervező iroda, az általa működtetett Honlap egy határokon átnyúló online piactér, ahol a látogatók válogathatnak a Házigazdák által közzétett Programok között, és a jelentkezést követően részt vehetnek azokon.

Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Programok lebonyolítása és azokon való részvétel nem képezi jelen Szolgáltatás tárgyát.

A honlapot használónak - akár böngésző, akár regisztrált Felhasználó, Látogató vagy Házigazda - a teljes Feltételeket el kell fogadnia. Ha Felhasználó nem ért egyet a Feltételekkel vagy annak részleteivel, nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

A Feltételek eredeti nyelve a magyar. Szolgáltató biztosítja a Feltételek további nyelveken történő elérését, de nem garantálja, hogy a Felhasználó nyelvén is elérhető. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fordításokból származó félreértések esetén a Szolgáltató a magyar nyelvű Feltételeket tekinti irányadónak.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított Feltételeket a hatálybalépés időpontjának közlésével, legalább nyolc (8) nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a Honlapon közzéteszi.

Definíciók és magyarázatok

„Program” a Házigazda kezdeményezésére és elképzelései alapján, a Szolgáltató által jóváhagyott, a Honlapon közzétett kertlátogatást, kertrendezvényt vagy zöld túrát jelenti. A Program minden olyan részlete, amelyet Házigazda a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott, a Honlapon a Program adatlapján olvasható, beleértve a Programok időpontját, a Részvételi díjat, igénybe vehető kedvezményeket stb.

„Hely” a Program helyszíne, elsősorban, de nem kizárólagosan a Házigazda kertje vagy nyilvános terület. Hely részletei a Hely adatlapján megtalálhatók, beleértve annak leírását, létrejöttét, főbb jellemzőit és a várost, ill. helységet, ahol található, kivéve a pontos utca és házszámot, melyet kizárólag az érvényes (jóváhagyott) jelentkezéssel rendelkező Látogató számára tesz elérhetővé a Szolgáltató.

Program és Hely Honlapon való közzétételének feltétele a Házigazda és a Szolgáltató (a továbbiakban „Felek”) közötti érvényes Megállapodás megléte.

„Felhasználó”, olyan személy, aki a Honlapot látogatja. A Honlap szabadon elérhető minden Felhasználónak, annak böngészése nincs regisztrációhoz kötve.

„Látogató” az a Felhasználó, aki a Honlapot és Szolgáltatást igénybe véve Programra foglal helyet, függetlenül attól, hogy részt vesz-e a Programon vagy sem.

„Házigazda” az a Felhasználó, aki a Honlapot és Szolgáltatást igénybe véve, elsősorban, de nem feltétlenül, a Programot kitalálja, kezdeményezi a Honlapra kerülését, és megtartja azt. A Házigazda természetes személy, sok esetben lelkes kertbarát, akinek iskolai képzettsége eltérhet a kertészeti képzettségtől. A Házigazda által nyújtott információk különbözhetnek egyéb szakmai véleményektől.

„Részvételi díj” az a díj, amit a Látogató a Programon való részvétel ellenszolgáltatásaként a Fizetési feltételekben meghatározott módon megfizet a Házigazda részére. Látogató kizárólag, de nem automatikusan a részvételi díj megfizetése révén szerez jogosultságot a Programon való részvételre. A Programon való részvételhez, a Részvételi díj megfizetésén felül, Látogatónak további fizetési kötelezettsége nincs. A Részvételi díj minden esetben Euróban kerül feltüntetésre az Program adatlapján, kivéve Magyarországot, ahol a díjak Forintban kerülnek feltüntetésre, a Program helye szerinti adókkal – elsősorban, de nem kizárólagosan az Áfa – és minden további kezelési és tranzakciós díjakkal együtt. A részvételi díjat a Szolgáltató szedi be a Látogatóktól, és fizeti meg a Házigazdának a Program lebonyolítása után. A Részvételi díj semmilyen módon nem azonos a Szolgáltatási díjjal. Egységes Részvételi díj közlésére nincs mód. A Részvételi díj nem tartalmazza a Programra történő utazás költségeit!

„Szolgáltatási díj” az a díj, amelyet kizárólag Házigazda fizet a Szolgáltatónak a Szolgáltatás igénybevételéért.

„Édenpont klub” azt a Szolgáltató által a regisztrált Látogatók számára működtetett hűségprogramot jelenti, melynek során a hűségprogramot igénybevevő előre feltöltött egyenlegében a hűségprogramban meghatározott bónuszt kap Szolgáltatótól.

Szolgáltatás tartalma

Szolgáltató által biztosított szolgáltatás a Házigazda részére

 • asszisztencia a Hellyel és Programmal kapcsolatos adatok és fotók Honlapra való feltöltéséhez
 • a Program és/vagy Hely internetes reklámozása elsősorban a Honlap általános promóciója révén, esetenként a Program és/vagy Hely közvetlen promóciója révén
 • a Programra történő jelentkezések Részvételi díjának fogadása
 • Program lemondási határideje előtt tájékoztató kiküldése a Házigazdának
 • ha a programra jelentkezők száma nem éri el a meghatározott minimális létszámot, a program lemondása és a már befizetett összegek visszautalása
 • program megkezdése előtt 1 nappal a résztvevők listájának megküldése a házigazda email fiókjába
 • programot követően véleménykérés a látogatóktól az eseménnyel kapcsolatban
 • Honlapra való kikerülés előtt a látogatóktól beérkező visszajelzések moderálása
 • díjbevételről elszámolás készítése és megküldése
 • látogatói díjak Házigazdával kötött kétoldalú megállapodás szerinti részének továbbutalása a Házigazda által meghatározott módon

Házigazda tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül is megtagadhatja a Program Honlapon való közzétételét.

Szolgáltató által biztosított szolgáltatás a Látogató részére

 • a Honlapon regisztrálási, profiloldal készítési és vásárlási lehetőség nyújtása
 • Programra történő fizetési lehetőség nyújtása
 • az érvényes helyfoglalással rendelkező Látogatók részletes tájékoztatása a Programról, beleértve a programhelyszín megközelíthetőségét
 • emlékeztető kiküldése az érvényes helyfoglalással rendelkező Látogatóknak
 • regisztrált Látogató számára hűségprogram működtetése

Látogató elfogadja, hogy a Program és Hely adatlapján feltüntetett adatok a Házigazda által közölt adatok, amelyek valódiságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Házigazda és Látogató megérti és elfogadja, hogy a Program megrendezése nem képezi a Szolgáltató szolgáltatását, az kizárólag a Látogató és Házigazda között létrejött szolgáltatási jogviszony része.

Fizetési feltételek

Házigazda és Szolgáltató közötti általános pénzügyi megállapodások

Házigazda a Szolgáltatás igénybevételéért szolgáltatási díjat fizet Szolgáltatónak. A Szolgáltatási díj a Részvételi díjból fizetendő, így amennyiben nincs Látogató, a Házigazda semmilyen díjat nem köteles fizetni Szolgáltatónak.

A Szolgáltatás díja programonként eltérhet, ezért a Szolgáltatási díj mértéke, fizetésének ütemezése és kedvezményezettje a Házigazda és Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybevételére kötött Megállapodásban kerülnek rögzítésre.

A Részvételi díj devizaneme minden esetben az Euro, kivéve Magyarországot, ahol a Részvételi díj devizaneme a Forint.

A Szolgáltatási díj teljesítésének devizaneme minden esetben az Euro, kivéve Magyarországot, ahol a Szolgáltatás díjának devizaneme a Forint.

Ha a Megállapodás másképp nem rendelkezik, Szolgáltató a Látogatók Programra befizetett Részvételi díjak után járó Részesedést a Program lebonyolítását követő 5 munkanapon belül utalja a Házigazdának a Megállapodásban rögzített módon.

Házigazda tudomásul veszi, hogy a Részvételi díjak befizetéséről Látogatóknak adóelszámolásra alkalmas számlát állít ki.

Szolgáltató nem vállal felelősséget Részvételi díj Házigazda felé történő banki átutalásakor jelentkező esetleges banki késedelmekért.

Házigazda kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Látogató által fizetett díj eltérhet a Program adatlapján feltüntetett díjtól, amennyiben Látogató csatlakozott az Edenpont klubhoz, és élt az ott felkínált kedvezményekkel.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem felel a Házigazda bevételét jelentő Részvételi díjak jövedelméből származó adók megfizetéséért, és a Részvételi díjak jóváírásából származó devizakonverziós és egyéb banki költségekért.

Látogató által fizetett díj

Látogató elfogadja, hogy a Programra befizetett Részvételi díj a Házigazdával kötött megállapodás része, és nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenértékét képezi. A részvételi díjak fogadását és Házigazda felé továbbítását Szolgáltató a Házigazda felé történő szolgáltatás keretében végzi.

Részvételi díj meghatározása a Házigazda hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Házigazdával egyeztetve bármikor megváltoztassa a Részvételi díját. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett és/vagy korábban lebonyolított vásárlásokra.

Részvételi díjat Látogató a Szolgáltató számlájára fizeti meg a látogatást megelőzően online bankkártyás fizetéssel, banki átutalással vagy a Látogató érvényes Édenpont klub egyenlegének terhére. A Program helyszínén Részvételi díj fizetésére lehetőség nincs.

Részvételi díj megfizetésével Látogató nem válik automatikusan jogosulttá a Programon való részvételre. Banki átutalásnál előfordulhat, hogy a befizetés és a Szolgáltató számláján való megjelenés között eltelt időben a Program létszáma betelik. Ebben az esetben Szolgáltató a befizetett összeget elsődlegesen a Látogató Édenpont klub egyenlegében jóváírja, vagy Látogató kifejezett kérésére a teljes összeget 14 napon belül visszautalja.

Szolgáltató a Látogatónak a Részvételi díj befizetéséről visszaigazolást küld, illetve a regisztrált és saját fiókkal rendelkező Látogatónál a Foglalásaim pontban az Érvényes foglalások fejezetben megjeleníti a befizetést.

Látogató tudomásul veszi, hogy a befizetéséről adóelszámolásra alkalmas számlát a Házigazdától a látogatáskor kérhet.

Bankkártyás fizetés esetén az Átirányítás gombra kattintva Látogató elfogadja, hogy a Hill&Garden Kft (2093 Budajenő, Vadvirág u.5.) által a www.edenpont.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Visszalépési és elállási feltételek

Látogatót megillető visszalépési jogok

A Részvételi díj megfizetését követő 5 naptári napon belül Látogató indoklás nélkül elállhat a részvételtől, és kérheti a Részvételi díj visszafizetését. Szolgáltató a befizetett Részvételi díjat a kezelési és tranzakciós költségek levonása után a kérés elfogadását követő 14 naptári napon belül visszautalja, vagy a Látogató Édenpont Klub egyenleg terhére történt vásárlása esetén a teljes összeget jóváírja Látogató egyenlegében.

Felhasználó az Édenpont klub csomag befizetését követő 14 napon belül, amennyiben a befizetés terhére nem hajtott végre tranzakciót, indoklás nélkül kérheti a befizetett összeg visszafizetését. Szolgáltató a befizetett Részvételi díjat a kérés elfogadását követő 14 napon belül Felhasználó számlájára visszautalja.

Házigazdát megillető visszalépési és elállási jogok

Házigazda a Program Honlapon való közzététele után, amíg nincsenek érvényes helyfoglalással rendelkező Látogatók, indoklás és következmények nélkül kérheti a közzététel visszavonását.

Házigazdát megilleti az elállás joga, ha háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály lép fel, amelynek elhárítása Házigazda hatókörén kívül esik. Ebben az esetben a Program elmaradásából származó károkért Házigazdát felelősség nem terheli.

Amennyiben a Programra érvényes helyfoglalással rendelkeznek Látogatók, a Program megtartásától Házigazda nem léphet vissza, kivéve a fenti eseteket, vagy ha a látogatók száma nem éri el a Megállapodásban rögzített minimális létszámot. Házigazda személyes akadályoztatása esetén köteles helyettesítéséről gondoskodni, és erről értesíteni Szolgáltatót. Ha mégsem tudja a Programot megtartani, Szolgáltató kérheti Házigazdától a felmerült kárának megtérítését.

Látogató kifejezetten elfogadja, ha a Programra jelentkezők száma nem éri el a Program adatlapján feltüntetett minimális létszámot, akkor Házigazda kezdeményezheti a Program lemondását a Szolgáltatónál, aki törli azt a Honlapról, és a Látogatóknak átutalásos, illetve bankkártyás fizetés esetén visszafizeti a teljes Részvételi díjat, Édenpont Klub terhére történt vásárlás esetén pedig a teljes összeget Látogató egyenlegén jóváírja. Látogató tudomásul veszi, hogy további ellenszolgáltatásra nem tart igényt.

Szolgáltató visszalépése

Szolgáltató visszaléphet a Program nyilvánossá tételétől, és leveheti Honlapjáról a Programot, ha a Házigazda a ugyanazt vagy annak főbb tulajdonságaival megegyező programot elsősorban, de nem kizárólagosan ugyanazon a helyszínen, más időpontban saját maga is megrendezi, és azt egyéb médián keresztül (saját honlapján vagy más online piactéren) is nyilvánosságra hozza, illetve a Szolgáltatót megkerülve arra látogatókat toboroz.

Felelősségek

Házigazda felelőssége

Házigazda felelős, hogy az általa Honlapon közzétett Program ne sértse harmadik személy tulajdon, szerzői vagy személyhez fűződő jogait.

Házigazda felelős, hogy a Hely a Látogatók számára a Program napján nyitva álljon. Amennyiben nem a saját tulajdona a Hely, akkor felelős a Hely tulajdonosával a Programot előre egyeztetni, tőle hozzájárulást kérni, és a bejutást biztosítani.

Amennyiben a Program megtartása az adott országban engedélyhez kötött, Házigazda felelős a Program megtartásához szükséges engedélyek beszerzéséért, azok érvényességéért és a Program jogszerűségéért.

Házigazda felelős a lakóhely